คู่มือAgroBiz5 : การขายสินค้าในหน้าจอ BackOffice

By | 07/04/2017

 วิธีตรวจสอบราคา + จำนวนคงเหลือ ก่อนขาย

     1) วิธีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ

youtube

                    – กรณีที่ลูกค้ามีวงเงินเชื่อไม่พอ

 

      2) วิธีการขายสินค้าเป็นเงินสด

youtube

      3) วิธีการให้ส่วนลดท้ายบิล

 

youtube

      4) วิธีการแก้ไข ลบ ยกเลิกรายการขาย

ก่อนจะพิมพ์ใบเสร็จ

youtube

      5) วิธีการยกเลิกใบเสร็จ (กรณีทำบิลผิด)

youtube