ติดตั้งโปรแกรมRecycle

By | 25/12/2017

ต้องทำเรียงตามขั้นตอน (ห้ามข้ามขั้นตอนนะคะ)

สำหรับเครื่องแม่ข่าย

 1. เตรียมความพร้อมวินโดว์
 2. ติดตั้งระบบฐานข้อมูล  +  Start Service ฐานข้อมูล
 3. ติดตั้งโปรแกรม
 4. อัพเดทโปรแกรม และ ฐานข้อมูล
 5. ลงทะเบียนโปรแกรม
 6. เลือกรหัสประจำเครื่อง

สำหรับเครื่องลูกข่าย

 1. เตรียมความพร้อมวินโดว์
 2. ติดตั้งตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูล
 3. ติดตั้งโปรแกรม
 4. อัพเดทโปรแกรม
 5. ลงทะเบียนโปรแกรม